BOSZORKÁNYSZIGET
Copyright KOZMOSZ 2000


A boszorkányok hitvallásának főbb alapelvei
(Amerikai Boszorkányok Tanácsa, 1974)

1. Rítusainkat azért végezzük, hogy ráhangolódjunk az élet természetes ritmusára és erőire, amelyeket a négy évszak és a négy napforduló jelez.
2.  Elismerjük, hogy értelmünk és megértésünk különleges felelősséget ró ránk a környezetünk állapotáért. Összehangban élünk a természettel, megóvjuk az élet adományának egyensúlyát. Tudatosan törekszünk a fejlődést a teljesség irányába terelni.
3.  Átlagemberként megfontoltabban tartjuk becsben az erő mélységét. Az energia lényegesen átfogóbb fogalom annál, amelyet természetfölötti néven szokás emlegetni. Mi tudjuk, hogy az erő bennünk van, miként természetesen azokban is, akik nem tudnak róla.
4.  Megértjük a világmindenség erejét, amely a polaritáson keresztül mutatkozik meg - nőies és férfias tulajdonságokon át -, és tudomásul vesszük az erő jelenlétét mindenkiben, továbbá, hogy ez a férfias és nőies erők közti kölcsönös érintkezés által        működik. Egyiket sem tartjuk értékesebbnek a másiknál, tisztában vagyunk vele, hogy egymást kiegészítve léteznek. A nemiséget az öröm forrásának, az élet és a megtestesülés jelképének tartjuk.
5.  Elismerjük a külső és belső világ, valamint a lélek létezését, amelyet szellemi világnak, kollektív tudatalattinak, lelkivilágnak is szokás nevezni. A természetfeletti jelenségek és a mágikus gyakorlat alapjáról szemléljük a két dimenzió kölcsönös egymásra hatását. Egyik dimenziót sem mellózzük, mert tudjuk, mindkettő egyformán szükséges a teljességhez.
6.  Nem ismerünk el semmiféle tekintélyelvű hatalmi rendszert, de megbecsüljük a tanítókat, méltányoljuk azokat, akik megosztják velünk bölcsességük és mélyebb megértésük eredményeit. A tehetséges, rátermett vezetők iránymutatásait elfogadjuk.
7.  Az élet mágiájából és a bölcsesség egyesüléséből táplálkozó hittel szemléljük a világot és a benne rejlő életet. Ezt a világszemléletet és életfelfogást határoztuk meg boszorkányságként. Ez a bölcsek, vagyis a wiccák útja.
8.  Attól, hogy valaki boszorkánynak nevezi magát, még nem az! Sem a magány, sem a címek birtoklása, a fokozatok elnyerése, de még a beavatás sem teszi igazi boszorkánnyá az embert. A wicca a belső világában rejlő erők ellenőrzésének módját keresi, okosan és jól akar élni anélkül, hogy ártana másoknak. Ezen kívül mindent megtesz, hogy harmóniába éljen a természettel.
9.  Hiszünk az élet igenlésében és a lét teljességében. Hisszük, hogy a létezés tudatos fejlesztése és gyarapítása a tudatosság fejlődését szintén magával hozza. A tudás elvezet az univerzum jobb megértéséhez. Azzal ugyancsak tisztában vagyunk, hogy a világ egységének létrehozásában szerep jut nekünk.
10. Egyetlen okból neheztelünk a keresztényekre és még néhány vallás hivatásos képviselőire, éspedig amiatt, hogy azt hirdetik magukról: "A miénk az egyetlen igazi út, ami Istenhez vezet", és ebbéli hitükben igyekeznek elnyomni a többi vallást és vallásos gyakorlatot.
11.  Az amerikai boszorkányok ki mernek állni a nyilvánosság elé, nem félnek megvitatni az elmúlt évszázadokban történteket, és a céhünk eredetéről, ágazatairól szóló változatos elképzeléseket. Szívesen beszélgetünk hagyományaink létjogosultságáról. Szívünkön viseljük jelenünket és jövőnket.
12. Nem ismerjük el a "korlátlan gonosz" fogalmát. Soha nem imádtuk a gonoszt, nem hittünk, nem hiszünk a Sátánban, az ördögökben vagy egyéb ártalmas lények hatalmában. Senkinek nem okozunk testi vagy lelki szenvedést azért, hogy hatalmat        nyerjünk fölötte. Nem méltányoljuk a mások megtagadásával és értékeik becsmérlésével megszerezhető értékeket.
13. Hisszük, a természetben kell keresnünk az egészségünk zálogát, illetve mindazt, ami a javunkat szolgálja.
(Raymond Buckland: Complete Book of Witchcraft)
"A wicca vallás két alappillére a Nagy Anya és a Wicca intésnek nevezett költemény. Aki boszorkánnyá szeretne válni, annak előbb utat kell találnia az Istennőhöz. Rögtön ezután azonban fontolóra kell vennie, hogy milyen erkölcsi alapelvek szerint hasznosítja képességeit és varázstudományát. A boszorkányvallást csakis szilárd erkölcsi alapállásból szabad gyakorolni."

A Nagy Istennő

"Az Istennő maga a mindenség, nem valami tőle elkülönült vagy fölötte álló létező. A mindenség dolga pedig a teremtés, s csupán azért rombol, hogy ujraalkossa, amit elpusztított. A boszorkányok Nagy Anyaként személyítik meg ezt a világegyetemet átható erőt, aki önmagát teremtette, és folyvást megújítja lényét. Ő a lét jin és jang őselve, akit női (istennő) és férfiúi (istenség) energiák alkotnak. Számos néven tiszteljük, ő Istár, Izisz, Sakti, Aséra, Socsikecal, Brigit, Pelé, a Rézasszony, Lupa vagy Luna. Mellette olyan ősi istenalakok állnak, mint Pán, Ozirisz, Tammusz, Jupiter, Kecalkoatl, Cernunnos és Mithrász.
A boszorkányok pogányok. Számos isten és istennő kultuszát ápolják, de mindannyiukat csak a Nagy Istennő egy-egy aspektusának tekintik. Némelyik boszorkány egyszerre imádja az Urat és az úrnőt, míg mások csak az Istennő előtt hódolnak. Minden boszorkány maga dönti el, milyen istenségeket szolgál, tisztel, s kikkel dolgozik együtt. "

Wicca intés
(Vének jó tanácsainak gyűjteménye)

1. Wicca törvénytisztelet: Bizalom és szeretet.
2. Élni és élni hagyni: Adni-kapni ugyanannyi.
3. A kört háromszor kivesd, minden gonoszt elijeszt.
4. Hogy hasson az ige mindig, rím és ritmus rendje dívik.
5. Könnyű kéz, gyöngéd tekintet, fülelj s a szavad ne hintsed.
6. Deosil, ha tel a hold, wicca igéd járd-dalold.
7. Widdershins a fogyó holddal, farkast vérfarkas-iszony mar.
8. Hölgy holdja ha őjra kél fel, kezet csókol néki kétszer.
9. Ha a hold legteljesebb, a szíved vágyát keresd.
10. Félj, ha Észak szele támad, vitorlát le, fel a zárat.
11. Déli szél fúj hevesen: szájon csókol szerelem.
12. Ha Keletről fúj a szél, teríts, mert az Új betér.
13. Mikor a szél Nyugatról vad, kísértetek zúgolódnak.
14. Kilenc erdőt be az Üstbe, gyorsan égesd, lassan fűtsd be.
15. A Hölgynek fája a bodza, ki perzseli, elátkozza.
16. Ha a Kerék lángra kap, Beltane tüzek gyúljanak.
17. Ha Yule lett már a Kerék, Pán az úr, és a fa ég.
18. Gondod fa, bokor, virág, a Hölgy ezerszer megáld.
19. Fodros vízbe vess követ, s az igazat észbe vedd.
20. Ha a sorsod mostoha, ne hallgass a kapzsira.
21. Ostoba mellett ne tarts ki, hívednek ne mondja senki.
22. Köszönj, búcsúzz vigalommal, mit a hév orca s a szív vall.
23. Hármas Törvény: így okoskodsz: háromszor jó, háromszor rossz.
25. Tarts ki hűségesen, míg meg nem csal a szerelem.
26. Wicca-bűbáj, nyolc szavas: Te ne árts soha; azt tedd, mit akarsz.

(Eileen Holldand: The Wicca handbook)
1   2